Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_615103c549419e1b4ed13fbe4ac92d47, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:5) in /index.php on line 5

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:5) in /index.php on line 5

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d13f0b6' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d14ff61' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d150f19' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d1728e0' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d1a08f7' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d204986' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d2080fb' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: problem writing temporary file '/admin/../szablony/autogen/wrt5d6282d20a2ec' in /admin/includes/smarty/Smarty.class.php on line 1095
Opracowania
    SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
niedziela, 25 sierpnia 2019 roku
Imieniny: Belii, Ludwika, Luizy
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY
liczba znalezionych pozycji: 14
strona:   / 2
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
Marcin  Flieger

Ocena atrakcyjności działań na rzecz zwiększania zatrudnienia dofinansowywanych z funduszy UE

Fundusze Unii Europejskiej stanowią istotne źródło pomocy finansowej na rzecz zwiększania zatrudnienia. Wiele działań dofinansowywanych zarówno z funduszy strukturalnych, jak i inicjatyw wspólnotowych oraz programów wspólnotowych jest skierowanych do gmin, które, jako samodzielny beneficjent lub partner w projekcie, mogą wpływać na polepszenie sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.41/6
26 maja 2010  |  przeczytaj więcej  
  Janusz Heller, Alicja Joanna Szczepaniak

Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej

Celem opracowania była syntetyczna ocena podziału środków z UE na 16 województw. Stwierdzono, że regionalny podział funduszy z Unii Europejskiej w latach 20002005 jest efektem przyjętej metody, która premiuje województwa o większej liczbie mieszkańców. W liczbach bezwzględnych największymi beneficjentami okazały się: Mazowsze, Śląsk i Małopolska, a więc regiony o wysokim stopniu urbanizacji, wyposażone w szerokie otoczenie biznesu i posiadające stosunkowo bogate zaplecze naukowe. Równocześnie pozyskują one najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mamy więc do czynienia z podwójnym uprzywilejowaniem tych województw w stosunku do pozostałych regionów. W liczbach względnych, które opisano indeksem pozyskanych środków w stosunku do udziału w tworzonym PKB, dominują natomiast: Warmia i Mazury, Podlasie oraz Pomorze Zachodnie. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób następuje niwelowanie istniejącego dystansu między wymienionymi regionami a województwami o najwyższym poziomie rozwoju. Badania nie potwierdziły też zależności pomiędzy PKB per capita a kwotami pomocy przypadającymi na jednego mieszkańca. Brak jakiejkolwiek zależności (dodatniej lub ujemnej) jest logicznym efektem przyjętego założenia, iż regionalny podział środków z Unii Europejskiej jest uwarunkowany głównie liczbą mieszkańców; wskazuje też na to, że przyjęte kryteria nie różnicują województw pod kątem oczekiwanych efektów ekonomicznych. Przyjmują natomiast egalitarne podejście, czyli przydział na każdego mieszkańca kraju statystycznie po równo.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.20/6
19 maja 2010  |  przeczytaj więcej  
  Monika Grzywa, Karolina Łukasiewicz, Jolanta Perek

Ewaluacja w samorządzie lokalnym – perspektywy i możliwości

Publikacja jest zbiorem artykułów poświęconych problematyce ewaluacji w samorządzie lokalnym. Celem publikacji jest dyskusja nad możliwościami i zastosowaniem ewaluacji w administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym oraz prezentacja wyników badań dot. stanu wdrażania procedur ewaluacyjnych w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego. Publikacja jest rezultatem działań prowadzonych w ramach projektu ABC ewaluacja profesjonalizacji małopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Projekt był zrealizowany od 1 stycznia do 31 października 2008 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Środków Przejściowych 2005, Komponent 6 Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w administracji publicznej.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.71/6
15 stycznia 2010  |  przeczytaj więcej  
Marek  Kozak

System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji

Jakość systemu zarządzania obok podstaw teoretycznych, strategii rozwoju i ogólnego systemu instytucjonalnego kraju ma decydujący wpływ na wyniki europejskiej polityki regionalnej w Polsce. Z analizy systemu zarządzania ZPORR wynika, że słabe punkty mocno przeważają nad silnymi. Główne negatywne cechy to: silne scentralizowanie i biuro- kratyzacja (dalece wykraczająca poza reguły Unii), wybór projektów w trybie z reguły nieprzejrzystym i wrażliwym na układy polityczne, czasochłonność decyzyjna, rozmywanie odpowiedzialności, wysokie koszty przerzucone na beneficjentów, niska zdolność do zachowań menedżerskich, a wreszcie niespójność z ustawami kompetencyjnymi. Efekty lat 2004-2005 dowodzą, że system zarządzania nie spełnia oczekiwań .


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.74/6
23 lipca 2009  |  przeczytaj więcej  
Dominika  Bielecka

Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD

Celem artykułu jest poszukiwanie przyczyn sprawności samorządów lokalnych w wy- korzystywaniu funduszy pomocowych jako wyniku funkcjonowania ? w regionach o wyż- szym poziomie ? społeczeństwa obywatelskiego, które nadaje specyficzną strukturę dzia- łaniom zbiorowym i indywidualnym, podejmowanym dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych i realizacji celów zbiorowych. Postawiona teza dotyczy uwarunkowanej kulturowo zdolności do samoorganizacji, społecznego współdziałania, stopnia zaufania do otoczenia, tworzących kapitał społeczny w poszczególnych regionach, jako czynnika warunkującego sprawne działanie instytucji na przykładzie zdolności samorządów gminnych do wykorzys- tania środków z programu SAPARD. Autorka określa operacyjną definicję sprawności władz samorządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych oraz bada regionalne zróżnicowanie tej sprawności w Polsce, wykorzystując przy tym 9 wskaźników.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.67/6
1 lipca 2009  |  przeczytaj więcej  
Karol  Olejniczak

Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze.

Celem badania by!o zidentyfikowanie praktyk z zakresu ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego. Dostarczaj"c inspiracji metodologicznych badanie mia!o pomóc we wzmocnieniu krajowego potencja!u ewaluacyjnego. Badanie oparto na dwóch g!ównych elementach. Pierwszym by!a analiza porównawcza metodologii wykorzystanych w 100 ewaluacjach efektów unijnych programów rozwoju regionalnego. Raporty pochodzi!y z 4 krajów o wysokiej kulturze ewaluacji (Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy) oraz z Polski. Elementem drugim by! kompleksowy przegl"d literatury #wiatowej oraz wizyty studyjne w dwóch o#rodkach akademickich U.S.A. specjalizuj"cych si$ w ewaluacji.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.38/6
4 czerwca 2009  |  przeczytaj więcej  
Karol  Olejniczak

Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich

Celem artykułu jest przedstawienie ram teoretycznych (definicja, funkcje, typologie) i praktyki ewaluacji w Unii Europejskiej. Analiza praktyki europejskiej przebiega na trzech poziomach: ewaluacji wykorzystywanej przez administracje krajowe do krajowych pro- gramów, ewaluacji na poziomie instytucji europejskich (głównie Komisji Europejskiej) i wreszcie ewaluacji programów europejskich na poziomie krajowym. Akcent został po- stawiony na politykę regionalną Unii Europejskiej. Autor konkluduje, że mimo swoistego boomu ewaluacyjnego, który nastąpił w UE głównie za sprawą wymogów polityki regional- nej, rzeczywisty wpływ ewaluacji na zarządzanie jest wciąż niedostatecznie oszacowany. Istnieje znacząca luka między praktycznym wykorzystaniem ewaluacji (liczbą i skalą prowadzonych ewaluacji) a europejską teorią oraz badaniami empirycznymi, które okreś- lałyby efektywność ewaluacji i jej wpływ na zarządzanie rozbudowanymi programami Unii Europejskiej.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.79/6
7 maja 2009  |  przeczytaj więcej  

Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska

Celem projektu oraz raportu jest usprawnienie funkcjonowania instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych poprzez opracowanie modelu ich wsparcia przez środowisko naukowo-eksperckie. Mamy nadzieję, że publikacja będzie cennym źródłem informacji i wsparcia w procesie obsługi środków unijnych w Państwa organizacji oraz impulsem do poszukiwania i wdrażania metod usprawniania funkcjonowania systemu funduszy strukturalnych w Polsce.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.22/6
5 marca 2009  |  przeczytaj więcej  
Karolina  Czerwińska

Innowacyjne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego: przypadek Irlandii

Artykuł przedstawia analizę irlandzkiej strategii zastosowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście strategii rozwoju kraju. Opierając się na dokumentach oceniających interwencje przeprowadzone w Irlandii w okresie planistycznym 1994.1999, autorka podejmuje próbę zidentyfikowania innowacyjnych elementów irlandzkiego modelu implementacji transferów z EFS, które przyczyniły się do wysokiej skuteczności podejmowanych działań . Pracę wieńczą wnioski dla Polski płynące z analizy przypadku irlandzkiego.


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.60/6
25 lutego 2009  |  przeczytaj więcej  
Martin Ferry   Karol Olejniczak,

Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce

W ramach Programu Ernst & Young Sprawne Państwo opublikowany został raport "Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce. Autorzy raportu dr Martin Ferry oraz dr Karol Olejniczak pochylili się nad problematyką ewaluacji w procesie zarządzanie programami unijnymi w Polsce. W ramach przeprowadzonych badań zadali dotąd nie postawione w Polsce pytanie czy i ewentualnie w jaki sposób wykorzystywana jest wiedza powstająca w ramach ewaluacji programów?


tematyka:
analizy i ewaluacje
 • aktualna ocena: 2.53/6
15 grudnia 2008  |  przeczytaj więcej  
                        [ 1 ]   [ 2 ]     następne »  
strona:   / 2
Liczba opracowań w poszczególnych grupach tematycznych:

Planowanie rozwoju
Urząd i Administracja
Gospodarka
Usługi społeczne
Usługi komunalne - infrastruktura publiczna
Gospodarka przestrzenna, środowisko
Fundusze
  

Sierpień 2019
PWŚCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Wrzesień 2019
PWŚCPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2019 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_615103c549419e1b4ed13fbe4ac92d47, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_615103c549419e1b4ed13fbe4ac92d47, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0