SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
poniedziałek, 29 maja 2017 roku
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY

XXXIII Seminarium Geografii Wsi pt. Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni

seminarium
polecane:  
 • aktualna ocena: 1.00/6
Facebook Twitter drukuj artykuł do PDF drukuj artykuł wyślij link do artykułu
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu
czwartek, 1 czerwca 2017, godzina 10:00

lokalizacja: Tomaszowice,
Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68

organizator:
Instytut Rozwoju Miast

więcej informacji pod adresem: http://33seminarium.weebly.com/

PROBLEMATYKA SEMINARIUM
W ramach obecnej polityki rozwoju coraz większy nacisk kładzie się na podejście zintegrowane i wielosektorowe, a tym samym na komplementarność przedsięwzięć rozwojowych (zwłaszcza łączenie projektów infrastrukturalnych z działaniami społecznymi). Ponadto na gruncie nowego paradygmatu polityki regionalnej podkreśla się potrzebę integracji różnych partnerów i zasobów, a także koordynacji działań w różnych sferach, w celu zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. Na szczeblu lokalnym tego typu podejście mocno zakorzenione jest w procesach odnowy wsi oraz rewitalizacji.
W 2017 roku przypada dwudziestolecie uruchomienia pierwszego w kraju regionalnego programu odnowy wsi (Program Odnowy Wsi Opolskiej realizowany nieprzerwanie od 1997 roku). Jednocześnie w ciągu dwudziestu lat od zainicjowania procesu odnowy wsi w Polsce, regionalne programy odnowy wsi uruchomione zostały również w innych województwach (choć nie wszystkich). W tym kontekście istotne wydaje się podjęcie dyskusji nad uwarunkowaniami (instytucjonalnymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi, itp.) realizacji odnowy wsi w Polsce, nad skutecznością tego procesu oraz jego efektami.
Działania z zakresu odnowy wsi stanowią istotny komponent polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Zakończenie w grudniu 2015 roku realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 daje możliwość pełnego podsumowania wdrażanych w jego ramach działań dotyczących odnowy wsi (w tym za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania). Istotne jest zwrócenie uwagi zarówno na pozytywne efekty, jak i różne słabości czy też bariery realizacji projektów odnowy wsi, finansowanych z funduszy europejskich. Wnioski i refleksje w tym zakresie stanowić mogą podstawię do formułowania rekomendacji odnoszących się do działań z zakresu odnowy wsi, wspieranych ze środków zewnętrznych.
9 października 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o rewitalizacji, która umożliwia realizację procesu rewitalizacji również na obszarach wiejskich. W tym kontekście istotne jest podjęcie dyskusji nad możliwościami, jakie stwarza proces rewitalizacji dla rozwoju wsi, a także nad wyzwaniami związanymi z jego praktyczną realizacją (w tym m.in. w zakresie delimitacji obszarów zdegradowanych na terenach wiejskich czy włączenia w proces rewitalizacji wsi partnerów społecznych i gospodarczych).
Głównym celem konferencji jest wyjaśnienie mechanizmów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce, jak również określenie ich efektów w rozwoju obszarów wiejskich. Równocześnie celem seminarium jest sformułowanie zaleceń i rekomendacji dotyczących praktycznej realizacji odnowy i rewitalizacji polskiej wsi w oparciu o dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne.
Konferencja ma być spotkaniem badaczy zainteresowanych procesami odnowy oraz rewitalizacji wsi, reprezentujących geografię, nauki społeczne, ekonomię, zarządzanie, architekturę i urbanistykę, jak również praktyków z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich.
Szczegółowa problematyka XXXIII Seminarium Geografii Wsi obejmuje następujące zagadnienia:
1. Podstawy teoretyczne rewitalizacji i odnowy wsi
 • Zmiany podejść (teoretycznych i praktycznych) do rozwoju obszarów wiejskich.
 • Kontekst teoretyczny rewitalizacji i odnowy wsi.
 • Rewitalizacja a odnowa wsi – próba uporządkowania zagadnień terminologicznych (próba określenia czym jest odnowa wsi i jakie są jej charakterystyczne cechy, podobieństwa i różnice między odnową wsi a rewitalizacją, czy stosowanie pojęcia rewitalizacja w odniesieniu do wsi jest uprawnione).
2. Uwarunkowania rewitalizacji i odnowy wsi
 • Wewnętrzne uwarunkowania (instytucjonalne, społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, kulturowe, przyrodnicze) procesów rewitalizacji i odnowy wsi.
 • Kontekst (otoczenie) prawno-administracyjne i instytucjonalne procesów rewitalizacji i odnowy wsi (ustawa o rewitalizacji, regionalne programy odnowi wsi, program rozwoju obszarów wiejskich oraz regionalne programy operacyjne województw na lata 2014–2020).
 • Potencjał polskiej wsi (m.in. na tle innych krajów europejskich) w kontekście jej rewitalizacji i odnowy.
3. Rewitalizacja i odnowa wsi a inne procesy rozwoju obszarów wiejskich
 • Powiązanie rewitalizacji i odnowy wsi z innymi procesami rozwoju obszarów wiejskich (m.in. procesy towarzyszące i równoległe).
 • Rewitalizacja i odnowa wsi a procesy gentryfikacji, suburbanizacji i kontrurbanizacji wsi.
4. Krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie odnowy wsi
 • Doświadczenia państw europejskich w zakresie odnowy wsi (historia odnowy wsi w Europie, efekty procesu odnowy wsi w krajach europejskich, transfer doświadczeń europejskich do Polski).
 • Doświadczenia oraz wnioski z realizacji regionalnych programów odnowy wsi.
 • Doświadczenia oraz wnioski z realizacji działań z zakresu odnowy wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (w tym działań realizowanych za pośrednictwem LGD).
 • Możliwość wykorzystania doświadczeń w zakresie rewitalizacji miast na obszarach wiejskich. Transfer doświadczeń w zakresie rewitalizacji miast na obszary wiejskie.
 • Dobre praktyki (zagraniczne i krajowe) w zakresie odnowy wsi.
5. Praktyczna realizacja procesów rewitalizacji i odnowy wsi
 • Przebieg procesu odnowy wsi (inicjowanie procesu odnowy wsi, przebieg i główne etapy odnowy wsi, modele odnowy wsi, różne fazy zaawansowania odnowy wsi, odnowa wsi w wymiarze fizycznym oraz społecznym).
 • Kształtowanie przestrzeni wiejskiej w kontekście rewitalizacji i odnowy wsi (znaczenie planowania przestrzennego, efekty wprowadzenia ustawy krajobrazowej, postawy mieszkańców oraz budowanie ich świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni).
 • Diagnoza potrzeb rewitalizacyjnych polskiej wsi (tj. koncentracja negatywnych zjawisk na obszarach wiejskich, skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, obszary szczególnie wymagające rewitalizacji).
 • Wyzwania w zakresie rewitalizacji wsi (w tym m.in. identyfikacja oraz diagnoza zjawisk kryzysowych, a także delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji).
 • Aktywność społeczna i partycypacja mieszkańców w procesach rewitalizacji i odnowy wsi.
 • Znaczenie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) w rewitalizacji i odnowie wsi.
 • Źródła finansowania procesów rewitalizacji oraz odnowy wsi (m.in. środki zewnętrzne – możliwości jakie stwarzają dla rewitalizacji i odnowy wsi, a także ograniczenia związane z ich wykorzystaniem).
 • Efekty ekonomiczne działań z zakresu odnowy wsi (wpływ odnowy wsi na rozwój gospodarczy oraz dywersyfikację działalności gospodarczej i źródeł dochodów ludności na obszarach wiejskich).
 • Interesariusze i partnerzy procesów rewitalizacji i odnowy wsi (rola lokalnych samorządów, a także innych instytucji i podmiotów lokalnych oraz ponadlokalnych w rewitalizacji i odnowie wsi).
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Dzień I (czwartek, 01.06.2017 r., godz. 10.00–17.30)
Miejsce: Dwór w Tomaszowicach (ul. Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice)
Sesja plenarna: Podstawy teoretyczne rewitalizacji i odnowy wsi
Sesja problemowa 1: Uwarunkowania rewitalizacji i odnowy wsi w Polsce
Sesja problemowa 2: Krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie odnowy wsi
Sesja problemowa 3: Rewitalizacja i odnowa wsi a inne procesy rozwoju obszarów wiejskich
Sesja problemowa 4: Praktyczna realizacja procesów rewitalizacji i odnowy wsi
Dzień II (piątek, 02.06.2017 r., godz. 08.00 – 17.00)
Miejsce: obszar Gminy Zator i Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Sesja terenowa. Skuteczne przykłady łączenia różnych zasobów, projektów infrastrukturalnych oraz działań społecznych, jak również wysiłków różnych partnerów w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich. Podczas sesji terenowej przedstawione zostaną studia przypadków, które mogą stanowić inspirację dla praktycznej realizacji procesu rewitalizacji i odnowy wsi.
polecam tekst:  
 • aktualna ocena: 1.00/6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
ocena: 1.0 / 6 - głosowano 3 razy
liczba komentarzy do tego tekstu: 0

Do tej pory nikt jeszcze nie skomentował tego tekstu.
Możesz być pierwszy, wyraź swoją opinię.

  

WASZYM ZDANIEM
Jak oceniasz nowy wskaźnik kontrolowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, który ma być wprowadzony w przyszłości?
Liczba oddanych głosów: 29
Czy znasz pojęcie:
Decentralizacja
Przekazanie prawa podejmowania decyzji do niższego, autonomicznego szczebla organizacji (np. terytorialnej kraju). Przekazaniu uprawnień decyzyjnych powinno też towarzyszyć stworzenie warunków dla ich wykorzystania, tj. udostępnienie zasobów niezbędnych, by uprawnienia te mogły być efektywnie i skutecznie wykorzystane. W układzie regionalnym decentralizacja musi wynikać z ustawy, czyli powszechnie obowiązującego aktu prawnego, nie zaś z jednostko... 
szukaj haseł na literę:
lub szukaj definicji słowa:
  
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2017 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.