SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
środa, 18 lipca 2018 roku
Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
ARTYKUŁY

XXXIII Seminarium Geografii Wsi pt. Odnowa i rewitalizacja wsi. W kierunku nowych paradygmatów kształtowania wiejskiej przestrzeni

seminarium
polecane:  
 • aktualna ocena: 3.45/6
Facebook Twitter drukuj artykuł do PDF drukuj artykuł wyślij link do artykułu
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu
czwartek, 1 czerwca 2017, godzina 10:00

lokalizacja: Tomaszowice,
Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68

organizator:
Instytut Rozwoju Miast

więcej informacji pod adresem: http://33seminarium.weebly.com/

PROBLEMATYKA SEMINARIUM
W ramach obecnej polityki rozwoju coraz większy nacisk kładzie się na podejście zintegrowane i wielosektorowe, a tym samym na komplementarność przedsięwzięć rozwojowych (zwłaszcza łączenie projektów infrastrukturalnych z działaniami społecznymi). Ponadto na gruncie nowego paradygmatu polityki regionalnej podkreśla się potrzebę integracji różnych partnerów i zasobów, a także koordynacji działań w różnych sferach, w celu zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. Na szczeblu lokalnym tego typu podejście mocno zakorzenione jest w procesach odnowy wsi oraz rewitalizacji.
W 2017 roku przypada dwudziestolecie uruchomienia pierwszego w kraju regionalnego programu odnowy wsi (Program Odnowy Wsi Opolskiej realizowany nieprzerwanie od 1997 roku). Jednocześnie w ciągu dwudziestu lat od zainicjowania procesu odnowy wsi w Polsce, regionalne programy odnowy wsi uruchomione zostały również w innych województwach (choć nie wszystkich). W tym kontekście istotne wydaje się podjęcie dyskusji nad uwarunkowaniami (instytucjonalnymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi, itp.) realizacji odnowy wsi w Polsce, nad skutecznością tego procesu oraz jego efektami.
Działania z zakresu odnowy wsi stanowią istotny komponent polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Zakończenie w grudniu 2015 roku realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 daje możliwość pełnego podsumowania wdrażanych w jego ramach działań dotyczących odnowy wsi (w tym za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania). Istotne jest zwrócenie uwagi zarówno na pozytywne efekty, jak i różne słabości czy też bariery realizacji projektów odnowy wsi, finansowanych z funduszy europejskich. Wnioski i refleksje w tym zakresie stanowić mogą podstawię do formułowania rekomendacji odnoszących się do działań z zakresu odnowy wsi, wspieranych ze środków zewnętrznych.
9 października 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o rewitalizacji, która umożliwia realizację procesu rewitalizacji również na obszarach wiejskich. W tym kontekście istotne jest podjęcie dyskusji nad możliwościami, jakie stwarza proces rewitalizacji dla rozwoju wsi, a także nad wyzwaniami związanymi z jego praktyczną realizacją (w tym m.in. w zakresie delimitacji obszarów zdegradowanych na terenach wiejskich czy włączenia w proces rewitalizacji wsi partnerów społecznych i gospodarczych).
Głównym celem konferencji jest wyjaśnienie mechanizmów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce, jak również określenie ich efektów w rozwoju obszarów wiejskich. Równocześnie celem seminarium jest sformułowanie zaleceń i rekomendacji dotyczących praktycznej realizacji odnowy i rewitalizacji polskiej wsi w oparciu o dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne.
Konferencja ma być spotkaniem badaczy zainteresowanych procesami odnowy oraz rewitalizacji wsi, reprezentujących geografię, nauki społeczne, ekonomię, zarządzanie, architekturę i urbanistykę, jak również praktyków z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich.
Szczegółowa problematyka XXXIII Seminarium Geografii Wsi obejmuje następujące zagadnienia:
1. Podstawy teoretyczne rewitalizacji i odnowy wsi
 • Zmiany podejść (teoretycznych i praktycznych) do rozwoju obszarów wiejskich.
 • Kontekst teoretyczny rewitalizacji i odnowy wsi.
 • Rewitalizacja a odnowa wsi – próba uporządkowania zagadnień terminologicznych (próba określenia czym jest odnowa wsi i jakie są jej charakterystyczne cechy, podobieństwa i różnice między odnową wsi a rewitalizacją, czy stosowanie pojęcia rewitalizacja w odniesieniu do wsi jest uprawnione).
2. Uwarunkowania rewitalizacji i odnowy wsi
 • Wewnętrzne uwarunkowania (instytucjonalne, społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, kulturowe, przyrodnicze) procesów rewitalizacji i odnowy wsi.
 • Kontekst (otoczenie) prawno-administracyjne i instytucjonalne procesów rewitalizacji i odnowy wsi (ustawa o rewitalizacji, regionalne programy odnowi wsi, program rozwoju obszarów wiejskich oraz regionalne programy operacyjne województw na lata 2014–2020).
 • Potencjał polskiej wsi (m.in. na tle innych krajów europejskich) w kontekście jej rewitalizacji i odnowy.
3. Rewitalizacja i odnowa wsi a inne procesy rozwoju obszarów wiejskich
 • Powiązanie rewitalizacji i odnowy wsi z innymi procesami rozwoju obszarów wiejskich (m.in. procesy towarzyszące i równoległe).
 • Rewitalizacja i odnowa wsi a procesy gentryfikacji, suburbanizacji i kontrurbanizacji wsi.
4. Krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie odnowy wsi
 • Doświadczenia państw europejskich w zakresie odnowy wsi (historia odnowy wsi w Europie, efekty procesu odnowy wsi w krajach europejskich, transfer doświadczeń europejskich do Polski).
 • Doświadczenia oraz wnioski z realizacji regionalnych programów odnowy wsi.
 • Doświadczenia oraz wnioski z realizacji działań z zakresu odnowy wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (w tym działań realizowanych za pośrednictwem LGD).
 • Możliwość wykorzystania doświadczeń w zakresie rewitalizacji miast na obszarach wiejskich. Transfer doświadczeń w zakresie rewitalizacji miast na obszary wiejskie.
 • Dobre praktyki (zagraniczne i krajowe) w zakresie odnowy wsi.
5. Praktyczna realizacja procesów rewitalizacji i odnowy wsi
 • Przebieg procesu odnowy wsi (inicjowanie procesu odnowy wsi, przebieg i główne etapy odnowy wsi, modele odnowy wsi, różne fazy zaawansowania odnowy wsi, odnowa wsi w wymiarze fizycznym oraz społecznym).
 • Kształtowanie przestrzeni wiejskiej w kontekście rewitalizacji i odnowy wsi (znaczenie planowania przestrzennego, efekty wprowadzenia ustawy krajobrazowej, postawy mieszkańców oraz budowanie ich świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni).
 • Diagnoza potrzeb rewitalizacyjnych polskiej wsi (tj. koncentracja negatywnych zjawisk na obszarach wiejskich, skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, obszary szczególnie wymagające rewitalizacji).
 • Wyzwania w zakresie rewitalizacji wsi (w tym m.in. identyfikacja oraz diagnoza zjawisk kryzysowych, a także delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji).
 • Aktywność społeczna i partycypacja mieszkańców w procesach rewitalizacji i odnowy wsi.
 • Znaczenie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) w rewitalizacji i odnowie wsi.
 • Źródła finansowania procesów rewitalizacji oraz odnowy wsi (m.in. środki zewnętrzne – możliwości jakie stwarzają dla rewitalizacji i odnowy wsi, a także ograniczenia związane z ich wykorzystaniem).
 • Efekty ekonomiczne działań z zakresu odnowy wsi (wpływ odnowy wsi na rozwój gospodarczy oraz dywersyfikację działalności gospodarczej i źródeł dochodów ludności na obszarach wiejskich).
 • Interesariusze i partnerzy procesów rewitalizacji i odnowy wsi (rola lokalnych samorządów, a także innych instytucji i podmiotów lokalnych oraz ponadlokalnych w rewitalizacji i odnowie wsi).
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Dzień I (czwartek, 01.06.2017 r., godz. 10.00–17.30)
Miejsce: Dwór w Tomaszowicach (ul. Krakowska 68, 32-085 Tomaszowice)
Sesja plenarna: Podstawy teoretyczne rewitalizacji i odnowy wsi
Sesja problemowa 1: Uwarunkowania rewitalizacji i odnowy wsi w Polsce
Sesja problemowa 2: Krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie odnowy wsi
Sesja problemowa 3: Rewitalizacja i odnowa wsi a inne procesy rozwoju obszarów wiejskich
Sesja problemowa 4: Praktyczna realizacja procesów rewitalizacji i odnowy wsi
Dzień II (piątek, 02.06.2017 r., godz. 08.00 – 17.00)
Miejsce: obszar Gminy Zator i Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Sesja terenowa. Skuteczne przykłady łączenia różnych zasobów, projektów infrastrukturalnych oraz działań społecznych, jak również wysiłków różnych partnerów w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich. Podczas sesji terenowej przedstawione zostaną studia przypadków, które mogą stanowić inspirację dla praktycznej realizacji procesu rewitalizacji i odnowy wsi.
polecam tekst:  
 • aktualna ocena: 3.45/6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
ocena: 3.5 / 6 - głosowano 22 razy
liczba komentarzy do tego tekstu: 0

Do tej pory nikt jeszcze nie skomentował tego tekstu.
Możesz być pierwszy, wyraź swoją opinię.

  

WASZYM ZDANIEM
Jak oceniasz nowy wskaźnik kontrolowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, który ma być wprowadzony w przyszłości?
Liczba oddanych głosów: 29
Czy znasz pojęcie:
Grant
W praktyce programów pomocowych UE bezpośrednie wsparcie beneficjenta w formie bezzwrotnego finansowania bądź kofinansowania jego projektu. ... 
szukaj haseł na literę:
lub szukaj definicji słowa:
  
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2018 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.